บ้านดินคำปู้จู้ live & learn เทศบาลเมืองพะเยา

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา
58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
tessabanpyo@gmail.com
054-072206 ต่อ 100 - 702


บ้านดินคำปู้จู้ live & learn </h6>
							<br>
							
              
              
							  </div>

          </div>
					

		 
        </div>

       
        <!-- ========== Sidebar Area ADS TEST L ========== -->
				
				<div class=

เทศบาลเมืองพะเยา
58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
tessabanpyo@gmail.com
054-072206 ต่อ 100 - 702