ลานเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา  เทศบาลเมืองพะเยา

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา
58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
tbmphayao@hotmail.com
054-431350
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและออกกำลังกายในยามเช้า เย็น รวมถึงในวันศุกร์-เสาร์ ก็จะมีถนนคนเดิน

กาดสุขใจ๋ฮิมกว๊านพะเยาตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามเส้นทาง

ที่เบอร์โทรของศุนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 054483908 

This is Phayao Municipal Park for exercise and relaxing and evening time for street night market 5 pm-10 pm

Contact us for more information Tel:054483908

.

ห้องน้ำสาธารณะสำหรับริการประชาชนและนักท่องเที่ยว สำหรับลานเอนกประสงค์และถนนคนเดิน

Rest Room for tourist