พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542