ปีงบประมาณ 2566

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

ปีงบประมาณ 2565 

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565


ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ(สขร) ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2561