สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
เดือน ปี 2563  ปี 2564 ปี 2565
ตุลาคม - - -
พฤศจิกายน - - -
ธันวาคม - - -
มกราคม - - -
กุมภาพันธ์ - - -
มีนาคม - - -
เมษายน - -  
พฤษภาคม - -  
มิถุนายน - -  
กรกฎาคม - -  
สิงหาคม - -  
กันยายน - -  
รวม 0 0 0