แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองพะเยา