หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พนักงานเทศบาล

 

ลูกจ้างประจำ


 

พนักงานจ้าง