- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


- ผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี2562

- แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ