พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 ก