7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
1.ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครในเขตที่ท่านรายชื่ออยู่ (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน) จากเอกสารที่ติดไว้หน้าหน่วยหรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote เพื่อตัดสินใจลงคะแนน
2.ตรวจสอบรายชื่อที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote
3.ยื่นหลักฐานแสดงตนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนน
4.ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร พร้อมบัตรลงคะแนนและซองจดหมาย 
ตรวจสอบซองจดหมายว่าจ่าหน้าซองถึงเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ว่าถูกต้องหรือไม่
5.เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องทำเครื่องหมาย เพียงเครื่องหมายเดียว
6.พับบัตรลงคะแนนใส่ซองจดหมายปิดผนึกให้เรียบร้อย
7.นำซองจดหมายที่ปิดผนึกแล้วหย่อนลงในหีบบัตรด้วยตนเอง