ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่องให้ยื่นพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562