ประกาศเทศบาลเมืองพะเยาเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน