วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมาศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ พร้อมทัศนศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมาศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ พร้อมทัศนศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา