วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ได้เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ได้เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑