วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 การจัดประชุมปลุกและปรับแผนยุทธศาสตร์ ชี้แจงการเก็บข้อมูลบัญชีพลังงานครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2561) ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 การจัดประชุมปลุกและปรับแผนยุทธศาสตร์ ชี้แจงการเก็บข้อมูลบัญชีพลังงานครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2561) ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา