วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะและมอบนโยบายแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะและมอบนโยบายแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา