วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยาหนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองพะเยา โดยนายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เป็นวิทยากรให้กับรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลที่ทำหน้าที่ควบคุมภายในของแต่ละกองเข้ารับการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยาหนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองพะเยา โดยนายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เป็นวิทยากรให้กับรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลที่ทำหน้าที่ควบคุมภายในของแต่ละกองเข้ารับการอบรม