วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา แถลงนโยบายด้านงานสาธารณสุข อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ การทำความสะอาดพื้นที่ นโยบายด้านสุขภาพ ด้านการดูแลบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบัติงาน กับพนักงานจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา แถลงนโยบายด้านงานสาธารณสุข อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ การทำความสะอาดพื้นที่ นโยบายด้านสุขภาพ ด้านการดูแลบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบัติงาน กับพนักงานจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา