วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ห้องจอมทอง ชั้น 4
นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดพะเยาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จัดทำโดยผู้สูงอายุ เพื่อกรมกิจการผู้สูงอายุจะได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้สูงอายุ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป

 

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ห้องจอมทอง ชั้น 4
นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดพะเยาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จัดทำโดยผู้สูงอายุ เพื่อกรมกิจการผู้สูงอายุจะได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้สูงอายุ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป