วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก ลายม๋วนใจ หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพะเยาได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้าร่วมด้วย

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก ลายม๋วนใจ หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพะเยาได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้าร่วมด้วย