วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสุจิณธรรมสาร โรงเรียนเทศบาล2 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุุคลาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลาการในสังกัด เทศบาลเมืองพะเยา มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแบบประเมิณผลการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงระบบบริหารผลงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำแบบประเมิณผลการปฏิบัติงานเพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสุจิณธรรมสาร โรงเรียนเทศบาล2 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุุคลาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลาการในสังกัด เทศบาลเมืองพะเยา มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแบบประเมิณผลการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงระบบบริหารผลงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำแบบประเมิณผลการปฏิบัติงานเพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล