วันที่ 16 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมงานวันครู จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดงานวันครูมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู และนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 4 ปี จังหวัดพะเยา จากนั้นมีพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ การอ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี โดยนายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ การกล่าวสวดฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ การปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติและเป็นเกียรติประวัติตนเองและครอบครัวด้วย ซึ่งในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” เพื่อเน้นให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมงานวันครู จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดงานวันครูมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู และนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 4 ปี จังหวัดพะเยา จากนั้นมีพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ การอ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี โดยนายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ การกล่าวสวดฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ การปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติและเป็นเกียรติประวัติตนเองและครอบครัวด้วย ซึ่งในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” เพื่อเน้นให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา