ยื่นตรวจอบบออนไลน์

ผู้ขอยื่นตรวจแบบ online จะต้องส่งแบบแปลนดังต่อไปนี้


1.แผนที่สังเขป


2.ผังบริเวณ


3.หมุดโฉนดและระยะโฉนดให้ตรงกับที่ยื่น


4.แผนผังระบุความกว้างของถนนหรือลำเหมืองสาธารณประโยชน์


5.ตำแหน่งอาคารเดิมที่อยู่ในโฉนดเดียวกัน (ถ้ามี)


6.ระยะห่างอาคาร (ถ้ามี)


7.ให้ระบุระยะถอยร่นและระยะห่างต่างๆให้ชัดเจน


8.แปลนพื้น (ทุกชั้น)


9.รูป 4 ด้าน


10.รูปตัด 2 รูป (แสดงความสูงของอาคารและรายละเอียดให้ชัดเจน)


11.ในกรณีที่เป็นแบบแปลนหรือต่อเติมอาคารให้แนบแผนผังเดิมของอาคาร

กรุณาส่ง file ที่มีนามสกุล .zip .rar .pdf หรือ .jpg ขนาดไม่เกิน 5 MB