เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงานเปิดบริการวัคซีนพาสสปอต
ประกาศจากโรงพยาบาลพะเยา
เชิญประชาชนรับวัคซีนซิโนแวคแข็ม 1