เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงาน3 โรคอันตรายที่เกิดขึ้นได้จาก "ยุง"