เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงานขยายเวลาชำระภาษี ประจำปี 2565
15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน
31 พฤษภาคมของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก