เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงานถึงเวลาชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
เปิดบริการวัคซีนพาสสปอต