นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ในท้องที่จังหวัดพะเยา

(90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564)