เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญสถานประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day  เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยามีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา