สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 086-4311954