กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2564 ซึ่งมีกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

                หากผู้สูงอายุ หรือผู้พิการท่านใดไม่ได้รับการโอนเงินฯ กรุณาติดต่อกองสวัสดิการสังคม ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป