เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีอัญเชิญพระเจ้าหินทรายขึ้นประดิษฐานวิหารใหม่ ณ วัดน้อย (ร้าง) ริมกว๊านพะเยา (มุมโค้งตรงข้ามข่วงอารยธรรมพญางำเมือง) ในวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 </h6>
							<br>
							
              
							  </div>

          </div>
					

		 
        </div>

       
        <!-- ========== Sidebar Area ADS TEST L ========== -->
				
				<div class=