สำนักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลทีวีในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8 ต.ค. - 11 พ.ย. 2563 ซึ่งสำหรับเสาสถานีพะเยา(เมือง) จะดำเนินการในวันที่ 19 ต.ค. 2563

</h6>
							<br>
							
              
							  </div>

          </div>
					

		 
        </div>

       
        <!-- ========== Sidebar Area ADS TEST L ========== -->
				
				<div class=