ระเบียบเทศบาลว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าบริการการขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน ยานพาหนะ  ค่าชดเชยวัสดุในการซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคและค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้สถานที่ของเทศบาลเมื องพะเยา พ.ศ.2563