มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กรณีที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ที่มาจากพื้นที่ดังต่อไปนี้ ขอให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่

1.เดินทางมาจากพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ภายใน 14 วัน

2.เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต

3.เดินทางมาจากนอกราชอาณาจักรและได้กักกันตัวเอง ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เรียบร้อยแล้ว