ลานเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา ได้รับมาตารฐานจากกรมอนามัย

กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพหมวด ค

(สวนสาธารณะ ลานกีฬา/กิจกรรมกลางแจ้ง)

สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19)