ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#อยู่บ้าน_หยุดเชื้อ_เพื่อเราทุกคน