เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึั้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 ในวันพุธที่ 1 มกราคม 2563

ซึ่งมีทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่