ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561- 2563)