เอกสารแนะนำ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
(ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562 บังคับใช้ 13 มีนาคม 2562) เริ่มจัดเก็บภาษี 1 มกราคม 2563

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองพะเยา
โทรศัพท์/โทรสาร 054-484311, 086-431-4951