การกำจัดขยะครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
"แยกเป็น ทิ้งถูก เก็บหมด ลดขยะ"

ตารางการเก็บขยะ เวลา 04.00-10.00 น.