วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562 มอบรางวัลโดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ 14 ชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา และผู้ร่วมทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองพะเยาทุกคน