สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพะเยา ประกาศปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน 1 วัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากการปรับปรุงระบบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ซึ่งอยู่ในการทดลองระบบ