สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองพะเยา

โทร. 054-484311 (ในวันและเวลาราชการ)