ขอเชิญชวนสตรี ที่มีอายุระหว่าง 30 – 70 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ฟรี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียง (หนองฟานโก้ง)