ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพะเยา แจ้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเมื่อมีผล ATK เป็นบวก ให้ลงทะเบียนรับการรักษา