เทศบาลเมืองพะเยา เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงที่ 2)