ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เชิงรุก โดยเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา ได้กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา