ขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2

กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา เท่านั้น

มารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (เตรียมบัตรประชาชนมาด้วย)

ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ

สอบถามเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 054-482291