ประกาศจากโรงพยาบาลพะเยา  ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป  แรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอเมือง ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถ Walk In เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ในวันที่ 15 และวันที่17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ศาลาประชาคม จ.พะเยา