คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4193/2564

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564